Artikel 1: Aansprakelijkheid

Het gebruik maken van apparatuur en materiaal is geheel voor eigen risico van het lid. Restitutie van kleding of materiaal wordt niet verleend. Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele ongevallen die hem/haar overkomen. Hartkamp Sports and Wellness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Noch kan dit leiden tot contributievermindering of teruggave van de contributie. Ook bij calamiteiten of overmacht zullen geen restituties worden verleend.
Hartkamp Sports and Wellness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Materiële schade van enigerlei (bijvoorbeeld blessure of schade aan tenue) toegebracht door derde(n) wordt vergoed door deze zelfde perso(o)n(en). Bij minderjarigen berust de verantwoordelijkheid bij de ouders/verzorgers.

Artikel 2: Tijden, vakanties en feestdagen

Hartkamp Sports & Wellness behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
Op officiële en erkende vakanties en feestdagen is Hartkamp Sports & Wellness gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave, echter behoudt Hartkamp Sports and Wellnes zich het recht voor om aangepaste vakantieroosters eenzijdig aan te bieden.

Artikel 3: Toegang ontzeggen

Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Hartkamp Sports and Wellness  te accepteren.
Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om het lid toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 4: Opzegging en pauzeren lidmaatschap

Het lid kan zijn/haar lidmaatschap beëindigen door een verzoek tot uitschrijving in te dienen per email (administratie@sportschoolhsw.nl), uitschrijffomulier (website) of per post (Handelskade 49, 2288 BA Rijswijk).
Opzegging via een instructeur of beheerder van een locatie is niet mogelijk.
Ingeval van minderjarigen berust de verantwoordelijkheid bij de ouders/verzorgers, alleen zij mogen hun kind(eren) inschrijven. Het lidmaatschap van minderjarigen die meedoen aan de volwassen reguliere Civiele lessen kan vroegtijdig door Hartkamp Sports & Wellness worden beëindigd wegens door Hartkamp Sports & Wellness bepaalde redenen. Restitutie van de contributie wordt niet verleend. Derhalve geeft Hartkamp Sports and Wellness de datum aan wanneer de 1 maand opzegtermijn zal ingaan.
Vb: het lid zegt op per 04 april, het 1 maandelijkse opzegtermijn gaat pas in per 27 april tot en met 26 mei.
Uitleg: de maand vóór 27 april is namelijk reeds betaald en dus kan dit lid tot en met 26 mei trainen. Restitutie wordt niet verleend en dus kan het lid zich niet beroepen op de resterende dagen vanaf 04 april tot en met 26 april. Het lid mag trainen tot en met 26 mei.
Indien het lid bij Hartkamp Sports and Wellness een betalingsachterstand heeft, is opzegging niet mogelijk. Het lid moet aan alle betalingen voldoen, alvorens op te zeggen.
De maanden na het verzoek van het lid om zijn/haar lidmaatschap te beëindigen zullen niet geïncasseerd worden door Hartkamp Sports and Wellness.
Het lidmaatschap pauzeren is mogelijk. Voor het inactiveren  van het lidmaatschap worden kosten in rekening gebracht (€ 25,- ). Ook voor het reactiveren van het lidmaatschap worden de kosten in rekening gebracht (€ 25,- ).

Artikel 5: Proeflessen

Eenmaal de proeflessen aangekocht, is het aan de proeflesser of hij/zij hier gebruik van maakt of niet. Restituties worden niet verleend.

Artikel 6: Betalen, storneren en terugboeken

De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen incasso termijnen. Opzegtermijn loopt parallel aan de inschrijvingsperiode. Het lid mag gedurende deze laatste maand deelnemen aan de cursus op elke Hartkamp Sports & Wellness locatie.
De betaling van de verschuldigde contributie per overeengekomen termijn dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk bij het begin van een nieuwe termijn. Betaling dient contant te geschieden of via automatische incasso. Restitutie van de contributie wordt niet verleend. Derhalve geeft Hartkamp Sports & Wellness de datum aan wanneer de 1 maand opzegtermijn zal ingaan.
Vb: het lid zegt op per 04 april, het 1 maand opzegtermijn gaat pas in per 27 april tot en met 27 mei.
Uitleg: de maand vóór 27 april is namelijk reeds betaald en kan dit lid tot en met 26 april trainen. Restitutie wordt niet verleend en dus kan het lid zich niet beroepen op de resterende dagen vanaf 04 april tot en met 26 april. Het lid mag trainen tot en met 26 mei.
Rekeningnummer: Rabobank NL67RABO01521 71 479 tnv Hartkamp Sports and Wellness tbv contributie hartkamp sports and wellness + periode HSW-Contributie

  • Automatische incasso:
    Volwassenen één keer per week € 37,- twee keer per week € 48,- onbeperkt trainen € 55,-   of
    Kids & Teens één keer per week € 32,- twee keer per week € 41,- en onbeperkt trainen € 44,-  per maand.
  • Na de automatische incasso door HSW heeft u een weigeringstijd van 56 dagen, waarin de opdracht geannuleerd kan worden.
  • Ingeval van minderjarige studenten berust de verantwoording en verantwoordelijkheid bij de ouders/verzorgers. Kinderen tot en met 17 jaar mogen zich niet inschrijven en mogen geen eigen account aanmaken. Alleen volwassenen vanaf 18 jaar mogen zich inschrijven en een eigen account aanmaken.
  • De contributie is 12 maanden per jaar hetzelfde ongeacht de verschillende vakanties of feestdagen.
  • Restitutie op proeflessen, events, seminars en cursussen wordt niet verleend.

Na de eerste stornering vindt 5 dagen later de 2e incasso plaats met een verhoging van € 3,50 administratiekosten;
– Mislukt ook deze incasso, dan volgt 5 dagen later een 3e incasso, verhoogd met € 7,50 administratiekosten (boven de € 3,50 van de 2e incasso).
– Bij niet betaling gaat de vordering naar een incasso-bureau. Alle kosten zijn voor rekening van het betreffende lid.

Met een betalingsachterstand van de HSW-contributie kan deelname aan de lessen worden ontzegd.

Artikel 7: Overmacht

In geval van overmacht is Hartkamp Sports and Wellness in beginsel niet verplicht tot nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit het contract tussen Hartkamp Sports and Wellness en het lid. In onderling overleg kan Hartkamp Sports and Wellness met een contracterende partij overeenkomen, dat na de overmachtsituatie alsnog binnen een redelijke termijn aan de verplichting tot nakoming zal worden voldaan.
Indien sprake is van een maatregel die de overheid oplegt en waardoor de overeengekomen dienst door Hartkamp Sports and Wellness niet kan worden geleverd, is sprake van overmacht.
Daarnaast is sprake van overmacht in geval van natuurrampen, stakingen, epidemieën, ongevallen, pandemieën, tekorten, (gewapende) conflicten en andere omstandigheden waarop Hartkamp Sports and Wellness en/of haar personeel redelijkerwijs geen invloed kon uitoefenen.
Een abonnement is opzegbaar conform de algemene voorwaarden, onverminderd in overmachtsituaties.
Opzegging (en/of restituties) met terugwerkende kracht is tijdens en na overmachtssituaties niet mogelijk.

Artikel 8: Aanpassing contributie

De contributie welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Hartkamp Sport Wellness worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.

KVK-nummer Hartkamp Sports and Wellness;
Kvk-nummer 27243817
Vestigingsnummer 000000950432